بررسی اثر ضدقارچی گیاه دارویی پونه علیه قارچ های بیماری زای گیاهی

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 70-79

امید سفالیان؛ یلدا رحیمی؛ سمیرا حسنیان؛ ناصر زارع؛ مهدی داوری؛ منیژه جمشیدی


باززایی در گل راعی (Hypericum perforatum ): برهم کنش نانو ذرات نقره با سایر عوامل

دوره 4، شماره اول، شهریور 1397، صفحه 95-112

مهدی سلطانپور؛ ناصر مهنا؛ نادر فرساد اختر


بهبود انتقال ژن در گیاه دارویی کالانکوئه

دوره 1، شماره اول، اردیبهشت 1394، صفحه 5-11

محسن ثانی خانی


بررسی کالوس زایی رزماری در شرایط کشت بافت تحت تاثیر عوامل هورمونی، نوع ریزنمونه و زمان یادداشت برداری

دوره 1، شماره اول، اردیبهشت 1394، صفحه 33-44

کمال قاسمی بزدی؛ حمید حیدری زادی؛ مینا ربیعی


تاثیر کیتوزان بر بیان ژن منتول دهیدروژناز و میزان منتول در نعناع فلفلی به روش

دوره 1، شماره اول، اردیبهشت 1394، صفحه 23-32

صالحه نادری؛ براتعلی فاخری؛ حمیده خواجه


بررسی تنوع ژنتیکی تودههای گزنه استان مازندران با استفاده از نشانگر ISSR

دوره 1، شماره اول، اردیبهشت 1394، صفحه 45-53

سیدکمال کاظمیتبار؛ مصطفی حقپناه؛ سیدحمیدرضا هاشمی؛ سیدمحمد علوی


بررسی تنوع ژنتیکی و روابط فیلوژنتیک برخی گونههای جنس زعفران موجود در ایران با استفاده از نشانگر RAPD

دوره 1، شماره اول، اردیبهشت 1394، صفحه 55-63

هدی جعفری؛ حمید نجفی زرینی؛ احمد رضا بلندی؛ هادی درزی رامندی


بررسی کالوس زایی از پوسته دانه گیاه "به" (Cydonia oblonga Mill) با روش لایه نازک سلولی

دوره 1، شماره اول، اردیبهشت 1394، صفحه 5-11

سیده نرگس موسوی؛ مریم جعفرخانی کرمانی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ طاهره حسنلو؛ حمید عبداللهی


بهینه‌سازی القاء کالوس در گیاه دارویی رازیانه ( Foeniculum vulgare )

دوره 6، دوم، اسفند 1399، صفحه 1-18

علی صارمی راد؛ رویا آذرکیش؛ سمیرا عباسی


شناسایی، جداسازی و همسانه سازی ژن سیتوکروم p450 از آویشن باغی

دوره 5، دوم، اسفند 1398، صفحه 13-23

مهسا محمدی؛ مسعود توحیدفر


همزیستی قارچ میکوریزا بر گیاه دارویی پروانش (Cathrantus roseus ) تحت تاثیر تنش خشکی

دوره 6، اول، شهریور 1399، صفحه 14-25

وحیده نگهبان؛ علی اکبر کریمیان؛ فیروزه فیاض


اثرات ضد میکروبی اسانس بومادران بیابانی بر روی استافیلوکوکوس اورئوس وسودوموناس آئروژینوزا

دوره 6، دوم، اسفند 1399، صفحه 19-28

مهدی توکلی زاده؛ زهرا ترینیا؛ داود افشار؛ حسین ربی انگورانی


بهینه سازی جوانه‌زنی بذر و پرآوری گیاه دارویی ختمی (Althea rosea) در شرایط درون شیشه

دوره 5، دوم، اسفند 1398، صفحه 24-41

محمدحسین غزنوی؛ مرضیه قنبری جهرمی؛ سید امیر موسوی


اثر رژیم کم آبیاری بر شاخص های زیستی دوتوده بومی گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi )

دوره 6، اول، شهریور 1399، صفحه 26-44

مجید جامی الاحمدی؛ علی شهیدی؛ راضیه کلاته بجدی


بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس نعناع فلفلی

دوره 6، دوم، اسفند 1399، صفحه 29-45

سیف اله کاردگر؛ حسین مقدم؛ ناصر مجنون حسینی