آینده‌ی احتمالی محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی در متاورس

دوره 7، دوم، بهمن 1400، صفحه 36-46

آرش مودودی؛ محمد ناصر مودودی؛ ابراهیم جهانگیر دهبرزویی


بررسی اثر ضد باکتری برخی از اسانس های گیاهی بر . Pseudomonas syringae pv. Syringae و Rathayibacter tritici در محیط آزمایشگاهی

دوره 5، دوم، اسفند 1398، صفحه 42-56

مجتبی آقاجانی قرا؛ قربانعلی نعمت زاده؛ سید کمال کاظمی تبار؛ سید محمد علوی


مروری بر پیشینه کاربرد روش های زیست فناوری در تکثیر جینکو

دوره 6، اول، شهریور 1399، صفحه 45-53

آزاده محمودی؛ بهرام ملکی؛ علی عمارلو


بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا و اقلیم بر تغییرات متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی آویشن و درمنه

دوره 7، دوم، بهمن 1400، صفحه 47-53

علیرضا نژادمحمد نامقی؛ سعید جاهدی پور؛ زهرا قلی زاده


A review of the importance of Taxol production from yew (Taxus baccata L.)

دوره 7، اول، شهریور 1400، صفحه 50-57

Raheleh Gorzi؛ Azizollah Kheiry؛ Hossein Rabbi Angourani


سنتز نانو ذرات نقره به روش سبز با استفاده از عصاره گیاه حنا و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن

دوره 6، اول، شهریور 1399، صفحه 54-69

سمیه قهاری کوچکسرایی؛ سعید قهاری؛ سجاد قهاری؛ قربانعلی نعمت زاده


برسی اثر آسکوربیک اسید بر میزان کلروفیلa، bو میزان پرولین گیاه Salicornia persica تحت تنش شوری

دوره 7، دوم، بهمن 1400، صفحه 54-60

مریم بواشه؛ مهسا السادات خرسندی مقدم؛ سعیده قیاسوند


Genetic and biochemical diversity assessment of promised population thyme collected from Iran

دوره 7، اول، شهریور 1400، صفحه 58-64

Parviz Moradi؛ Mohammad-Reza Azimi-moqaddam؛ Gholamreza Taherion؛ Hosein Hoseini monfared؛ Majid Najafi؛ Farhad Aghajanloo؛ Mohammad Shojaie


بررسی تاثیر زمان برداشت و روش های مختلف خشک کردن بر صفات کیفی و کمی گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis )

دوره 6، اول، شهریور 1399، صفحه 70-83

علی راحمی کاریزکی؛ قربانعلی رسام؛ کبری فرامرزی؛ مریم السادات علویان پطرودی؛ نبی خلیلی اقدم


پتانسیل آنتی اکسیدانی کینوا (Chenopodium quinoa ) به عنوان یک غذای عملکردی

دوره 6، دوم، اسفند 1399، صفحه 71-79

اطهر السادات جوانمرد؛ فاطمه خاکدان


گیاهان دارویی و نقش آنها در بیوتکنولوژی و یافتن درمان های جایگزین

دوره 7، دوم، بهمن 1400، صفحه 74-97

مریم رحیمی؛ نگین طهماسبی؛ مهتا شلیلیان؛ مهسا احمدی


مطالعه کالزایی از ریزنمونه‌های مختلف گیاه دارویی مورد (Myrtus communis )

دوره 6، اول، شهریور 1399، صفحه 93-101

نازیلا باقری؛ بهرام ملکی زنجانی؛ علی عمارلو


واکنش گونه‌های گیاهی مختلف در پاسخ به القای کالوس

دوره 7، دوم، بهمن 1400، صفحه 98-105

منصوره صداقتی؛ محمدحسن عصاره