سردبیر


دکتر قربانعلی نعمت زاده استاد تمام
پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان،
دانشگاه علوم کشاورزی ساری

بیو تکنولوژی

  • gh.nematzadehsanru.ac.ir

مدیر مسئول


دکتر محمدطاهر هرکی‌نژاد دانشیار
دانشکده کشاورزی،
دانشگاه زنجان

بیو تکنولوژی

مدیر داخلی


دکتر علی عمارلو دانشیار
پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی ،
دانشگاه زنجان

بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی جعفری مفید آبادی دانشیار
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

بیو تکنولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر کمال کاظمی تبار دانشیار
گروه بیوتکنولوژی و به‎نژادی،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

اصلاح نباتات

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی رمضانی استاد تمام
گروه شیمی،
دانشگاه زنجان

شیمی آلی

اعضای هیات تحریریه


دکتر خسرو پیری استاد تمام
پژوهشکده علوم محیطی،
دانشگاه شهید بهشتی

بیوتکنولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ستار طهماسبی انفرادی دانشیار
گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی،
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

بیوتکنولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین نادری منش استاد تمام
دانشکده علوم زیستی،
دانشگاه تربیت مدرس

بیوفیزیک

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید رضا طبایی عقدایی دانشیار
گروه تحقیقات زیست فناوری،
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اصلاح نباتات

ویراستار


دکتر نسرین فرهادی پژوهشکده فناوری های نوین زیستی

  • nasrin.farhadi88gmail.com

ویراستار


فهیمه خوئینی گروه شیمی، دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان، زنجان

شیمی

  • khouini_fznu.ac.ir

کارشناس نشریه


سیده مهتاب قصابی دانشگاه زنجان

  • icrznu.ac.ir