اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدطاهر هرکی‌نژاد

بیو تکنولوژی مدیر مسئول

taher.harkinezhadznu.ac.ir


 محل خدمت : دانشگاه زنجان