داوران

 برخی از اعضاء هیات داوران : دکتر غلامعلی رنجبر، دکتر محمد باقر رضایی، دکتر محمد حسین فتوکیان، دکتر قربانعلی نعمت زاده، دکتر خلیل جمشیدی، دکتر بهرام ملکی، دکتر اسماعیل امیری، دکتر عباس بهاری، دکتر علیرضا یوسفی، دکتر حمید نجفی زرینی، دکتر رضاقلی میر فخرایی، دکتر خدایار همتی، دکتر نجم الدین مرتضوی، دکتر زهرا قهرمانی، دکتر فرید شکاری، دکتر کیوان آقایی، دکتر علی عمار لو، دکترحسینعلی رامشینی، دکتر نفیسه مهدی نزاد، دکتر خدیجه باقری، دکتر محسن ثانی خانی، دکتر کمال کاظمی تبار، دکتر داریوش سلیمی، دکتر غلامرضا شریفی سیرچی، دکتر عظیم قاسم نژاد، دکتر وهب جعفریان و دکتر رضا درویش زاده. دکتر علیرضا بلندنظر