زیست فناوری گیاهان دارویی (JMPB) - واژه نامه اختصاصی