پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی دانشگاه زنجان با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران، انتشار مجلات علمی تخصصی در زمینه زیست فناوری گیاهان دارویی را وسیله ای برای نشر یافته‌های نوین پژوهشی و توسعه و تعمیق تعامل علمی بین محققین گیاهان دارویی می داند.

از موضوعات اولویت دار مجله زیست فناوری گیاهان دارویی می توان به پژوهش‌های مرتبط با مهندسی ژنتیک در حوزه گیاهان دارویی، شناسایی، تکثیر، تولید و فراوری گیاهان دارویی ، بررسی تنوع ژنتیکی، مطالعات مولکولی، مطالعه بیان ژن‌ها، موضوعات کشت بافت و ... با تکیه بر فناوری های نوین زیستی  اشاره کرد.

 

شمارگان بهار و تابستان 98

 شمارگان جاری مجله تحت عنوان ویژه نامه مجموعه مقالات کامل منتخب دومین کنگره بین المللی و سومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی  منتشر گردید.

 

شمارگان پاییز و زمستان 98 و نیز شمارگان بهار و تابستان 99 به زودی بر روی سایت بارگذاری می گردد.

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 5، اول، بهار و تابستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. Effects of explants and hormone concentrations on regeneration of Myrtle ( Myrtus communis )

صفحه 1-7

Ali Ammarlou؛ Bahram Maleki Zanjani؛ Nazila Bagheri


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی دانشگاه زنجان

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی
شاپا چاپی
2423-6039