پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی دانشگاه زنجان با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران، انتشار مجلات علمی تخصصی در زمینه زیست فناوری گیاهان دارویی را وسیله ای برای نشر یافته‌های نوین پژوهشی و توسعه و تعمیق تعامل علمی بین محققین گیاهان دارویی می داند.

از موضوعات اولویت دار مجله زیست فناوری گیاهان دارویی می توان به پژوهش‌های مرتبط با مهندسی ژنتیک در حوزه گیاهان دارویی، شناسایی، تکثیر، تولید و فراوری گیاهان دارویی ، بررسی تنوع ژنتیکی، مطالعات مولکولی، مطالعه بیان ژن‌ها، موضوعات کشت بافت و ... با تکیه بر فناوری های نوین زیستی  اشاره کرد.

 

 شمارگان بهار و تابستان 1400 منتشر گردید.

 

شماره جاری: دوره 7، اول، شهریور 1400 

Genetic and biochemical diversity assessment of promised population thyme collected from Iran

صفحه 58-64

Parviz Moradi؛ Mohammad-Reza Azimi-moqaddam؛ Gholamreza Taherion؛ Hosein Hoseini monfared؛ Majid Najafi؛ Farhad Aghajanloo؛ Mohammad Shojaie


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی دانشگاه زنجان

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی ویراستار
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا الکترونیکی