پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی دانشگاه زنجان با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران، انتشار مجلات علمی تخصصی در زمینه زیست فناوری گیاهان دارویی را وسیله ای برای نشر یافته‌های نوین پژوهشی و توسعه و تعمیق تعامل علمی بین محققین گیاهان دارویی می داند.

از موضوعات اولویت دار مجله زیست فناوری گیاهان دارویی می توان به پژوهش‌های مرتبط با مهندسی ژنتیک در حوزه گیاهان دارویی، شناسایی، تکثیر، تولید و فراوری گیاهان دارویی ، بررسی تنوع ژنتیکی، مطالعات مولکولی، مطالعه بیان ژن‌ها، موضوعات کشت بافت و ... با تکیه بر فناوری های نوین زیستی  اشاره کرد.

 

 شمارگان بهار و تابستان 1400 به زودی

بر روی سایت بارگذاری خواهد شد.

 

شماره جاری: دوره 6، دوم، پاییز و زمستان 1399 

مقاله پژوهشی

1. بهینه‌سازی القاء کالوس در گیاه دارویی رازیانه ( Foeniculum vulgare )

صفحه 1-18

علی صارمی راد؛ رویا آذرکیش؛ سمیرا عباسی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی دانشگاه زنجان

سردبیر مدیر مسئول مدیر داخلی ویراستار
شاپا الکترونیکی