دوره و شماره: دوره 3، شماره دوم، پاییز و زمستان 1396 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تأثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر القای کالوس‌زایی در گیاه دارویی تاتوره (Datura metel)

صفحه 1-7

مهرداد نور آذر؛ سید مهدی رضوی؛ علیرضا قاسمیان