دوره و شماره: دوره 4، شماره اول، بهار و تابستان 1397 
5. کشت بافت و باززایی درون شیشه ای گیاه دارویی Plantago major

صفحه 37-43

سمانه راه آموز حقیقی؛ خدیجه باقری؛ علی شرفی


6. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های گونه Thymus eriocalyx با استفاده از مارکر مولکولی RAPD

صفحه 44-54

رمضان کلوندی؛ مرتضی عطری؛ سید محسن حسام زاده حجازی؛ محسن رجبی


8. بررسی اثر ضدقارچی گیاه دارویی پونه علیه قارچ های بیماری زای گیاهی

صفحه 70-79

امید سفالیان؛ یلدا رحیمی؛ سمیرا حسنیان؛ ناصر زارع؛ مهدی داوری؛ منیژه جمشیدی