نویسنده = منصوره صداقتی
واکنش گونه‌های گیاهی مختلف در پاسخ به القای کالوس

دوره 7، دوم، بهمن 1400، صفحه 98-105

منصوره صداقتی؛ محمدحسن عصاره