واکنش گونه‌های گیاهی مختلف در پاسخ به القای کالوس.
واکنش گونه‌های گیاهی مختلف در پاسخ به القای کالوس.

منصوره صداقتی؛ محمدحسن عصاره

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، ، صفحه 98-105

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.701846

چکیده
  استفاده از تکنیک‌های اصلاحی در اصلاح گیاهان دارویی و زراعی و بهبود کمیت و کیفیت مواد مؤثره موجود در آن‌ها برای تولید گیاهان پربازده امری ضروری است. از عوامل مؤثر بر تولید کالوس و باززایی می‌توان به ...  بیشتر