راهنمای نگارش مقاله در مجله زیست فناوری گیاهان دارویی پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی دانشگاه زنجان

کلیات

پژوهشکده فناوری‌های نوین زیستی دانشگاه زنجان با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی کشور انتشار مجلات علمی - تخصصی در زمینه زیست فناوری گیاهان دارویی را وسیله‌ای برای نشر یافته‌‌های نوین پژوهشی و توسعه و تعمیق تعامل علمی می‌داند. از موضوعات اولویت دار مجله زیست فناوری گیاهان دارویی می توان به پژوهش‌های مرتبط با مهندسی ژنتیک در حوزه گیاهان دارویی، شناسایی، تکثیر، تولید و فراوری گیاهان دارویی و ... با تکیه بر فناوری‌های نوین زیستی اشاره کرد. ارسال مقاله به این مجله بدین معنی است که آن مقاله قبلا در مجلات دیگر به چاپ نرسیده و یا در حال بررسی توسط مجله دیگر نیست لذا مقاله ارسالی خود به خود متضمن این تعهد و مفهوم است. مسئولیت صحت مطالب درج شده در مقاله بر عهده نویسنده مسئول مکاتبات خواهد بود.

نوشتار مقاله

به منظور تسهیل و تسریع در داوری و چاپ مقالات، از کلیه پژوهشگران که مایل به چاپ مقالات علمی خود در این نشریه هستند، درخواست می‌شود که به نکات زیر توجه کافی مبذول دارند:

1- مقاله بایستی بصورت الکترونیکی از طریق سایت مجله به نشانی http://jmpb.znu.ac.ir به دبیرخانه ارسال شود.

2- نظم بخش‌های مختلف مقاله باید به صورت زیر باشد: عنوان مقاله، نویسنده یا نویسندگان، آدرس نویسنده و نویسنده مسئول با * مشخص شود، چکیده و متن مقاله در قالب Microsoft Office Word 2016  ارسال شود.

3- چکیده حداکثر 250 کلمه و شامل مطالب اصلی مقاله باشد، ارسال چکیده انگلیسی نیز ضروری است.

4- متن یا بدنه اصلی مقاله می‌بایست دارای عناوین زیر باشد:

    مقدمه، مواد و روشها، نتایج و بحث، سپاسگزاری (اختیاری) و منابع

عناوین ستون‌های جداول باید مختصر و واحدهای آن‌ها در صورت وجود در پرانتز نوشته شوند. تمامی عکس ها باید به عنوان شکل ارجاع و به ترتیب شماره گذاری شده باشند. عکس های مورد استفاده در مقاله باید اصلی و از کیفیت مطلوبی برخوردار باشند.

5- اندازه صفحات A4 و حاشیه‌های بالا، پایین، چپ، و راست هر صفحه به ترتیب برابر با 3، 2/5، 2، و 2 سانتی‌متر انتخاب شود.   مقالات باید به صورت دو ستونی تهیه شود، عرض و فاصله هر ستون به ترتیب برابر 8 سانتی‌متر و 1 سانتی‌متر است. برای هر مقاله 3 تا 5 کلمه کلیدی انتخاب کنید و آنها را با ویرگول از هم جدا کنید. کلمات کلیدی را به ترتیب وابستگی مقاله به آنها بنویسید.

  قلم‌های مورد نیاز :

اندازه و نوع قلم‌های فارسی مورد استفاده برای هر یک از بخش‌های مقاله در جدول (1) آورده شده است. برای قلم لاتین همواره از Times New Roman استفاده کنید. اندازه قلم لاتین یک واحد کمتر از اندازه قلم پارسی در هر موقعیت است. برای اسامی متغیرها می‌توان از قلم کج (Italic) استفاده کرد.

جدول 1- اندازه و نوع قلم‌های فارسی

اندازه قلم

نام قلم

موقعیت استفاده

16

بی نازنین پررنگ

عنوان مقاله

12

بی نازنین پررنگ

نام نویسندگان

11

بی نازنین

آدرس نویسندگان

13

بی نازنین پررنگ

عنوان چکیده

12

بی نازنین

متن چکیده

11

بی نازنین پررنگ

عنوان واژه‌های کلیدی

11

بی نازنین

واژه‌های کلیدی

13

بی نازنین پررنگ

عناوین تمام بخش ها

11

بی نازنین

عناوین شکل‌ها و جدول­ها

11

بی نازنین

متن شکل‌ها و جدول­ها

10

بی نازنین

زیرنویس و آخرنویس

13

بی نازنین

متن مقاله

11

بی نازنین

فرمول­ها

12

بی نازنین

مراجع

منابع و ماخذ

منابع و مآخذ در متن باید داخل پرانتز و ابتدا نام نویسنده و سپس سال انتشار آن ذکر شود. نظیر (محمدی، 1392). چنانچه تعداد نویسند‌گان از دو نفر بیشتر باشد نام نویسنده اول آورده شده و در مورد مقالات فارسی واژه همکاران و در مورد مقالات خارجی از واژه et al مثال  (Wright et al., 1998) استفاده شود به عنوان مثال: (داودی و همکاران،1382).

منابع فارسی باید به صورت زیر وارد شوند:

نام خانوادگی، حرف اول نام و تکرار برای نویسنده‌(گان)‌ بعدی، سال چاپ در داخل پرانتز، عنوان مقاله. نام کامل مجله، شماره مجله، صفحات شروع و خاتمه مقاله، در مورد کتاب پس از نام نویسنده(گان) و سال چاپ اسم کامل کتاب ، ناشر، شماره‌ جلد، محل چاپ، صفحات.

کریم‌پور، م.ح. و زاو، خ. (1379). دماسنجی و شرایط فیزیک ‌و ‌شیمیایی محلول کانه‌دار بر مبنای کلریت و سیالات درگیر در معدن مس قلعه زری. مجله بلورشناسی و کانی‌شناسی ایران، 1، 23-22.

Perry, B.A. and Pfister, D.H. (2008). Chaetothiersia vernalis, a  new genus and species of Pyronemataceae (Ascomycota, Pezizales) from California. Fungal Diversity, 28, 65-72.

Cui, X.H., Chakrabarty, D., Lee, E.J. and Paek, K.Y. (2010). Production of adventitious roots and secondary metabolites by Hypericum perforatum L. in a bioreactor.  Bioresource Technology, 101, 4708-4716.

فرم مشخصات، تعهد نامه و تعارض منافع

نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله فرم مشخصات، تعهد نامه و تعارض منافع را دانلود کرده و بعد از تکمیل همراه با مقاله ارسال نمایید.

دانلود فرم مشخصات و تعهد نامه

دانلود فرم تعارض منافع