تماس با ما

آدرس دبیرخانه مجله : زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، پژوهشکده فناوری های نوین زیستی،

                                دبیرخانه مجله زیست فناوری گیاهان دارویی 

تلفن دبیرخانه مجله :   33054247-024

پست الکترونیکی مجله : jmpb@znu.ac.ir


CAPTCHA Image