نظر به اهمیت فناوری های نوین زیستی در کارآمدی تکثیر انبوه و یکنواخت گیاهی، ایجاد و یا شناسایی تنوع ژنتیکی، همچنین ارتقا میزان متابولیت های ثانویه، مبارزه با آفات و امراض که نهایتا موجب تسهیل و ارتقا راندمان تولید محصولات زیستی خواهد شد، لذا انتشار نتایج پژوهش های مرتبط با حوزه های یاد شده در راستای کاربردی نمودن فعالیت های پژوهشی یکی از رسالت های مهم مجامع علمی و پژوهشی است. گیاهان دارویی با توجه به اقبال روز افزون دنیا، نقش و جایگاه مهمی در سلامت بشر و نیز اقتصاد مولد جهانی دارد. تعمیق و اثربخشی فناوری های زیستی نوین در تکثیر، اصلاح و نیز تولید و فراوری گیاهان دارویی سالم با انتشار نتایج واقعی پژوهشی، از افق های پیش روی ماست.