نویسنده مسئول مقاله به هنگام ارسال مقاله باید تعهد و گواهی نمایید ارسال مقاله به این مجله بدین معنی است که این مقاله توسط گروه نویسندگان قبلا در مجلات دیگر به چاپ نرسیده و یا هم اکنون در حال بررسی توسط مجله دیگر نیست.  لذا مقاله ارسالی خود به خود متضمن این تعهد و مفهوم است. مسئولیت صحت مطالب درج شده در مقاله و نیز رعایت موازین علمی و اخلاقی و عدم تعارض منافع با گروه نویسندگان  بر عهده ایشان( نویسنده مسئول مکاتبات) خواهد بود.

فایل تعهد نویسنده مسول