برخی از اعضاء هیات داوران : دکتر محمد باقر رضایی، دکتر محمد حسین فتوکیان، دکتر قربانعلی نعمت زاده، دکتر بهرام ملکی، دکتر اسماعیل امیری، دکتر عباس بهاری، دکتر حمید نجفی زرینی، دکتر رضاقلی میر فخرایی، دکتر خدایار همتی، دکتر حسین ربی انگورانی، دکتر نجم الدین مرتضوی، دکتر زهرا قهرمانی، دکتر کیوان آقایی، دکتر علی عمار لو، دکترحسینعلی رامشینی، دکتر نفیسه مهدی نزاد، دکتر خدیجه باقری، دکتر محسن ثانی خانی، دکتر کمال کاظمی تبار، دکتر غلامرضا شریفی سیرچی، دکتر عظیم قاسم نژاد، دکتر وهب جعفریان و دکتر رضا درویش زاده. دکتر علیرضا بلندنظر