کلیدواژه‌ها = محلب
القاء کالوس و باززایی از ریزنمونه های .Cerasus mahaleb L

دوره 3، شماره اول، شهریور 1396، صفحه 59-66

غلامرضا گودرزی؛ فاطمه احمدلو