کلیدواژه‌ها = محیط کشت MS. نوع کالوس
القاء کالوس و باززایی از ریزنمونه های .Cerasus mahaleb L

دوره 3، شماره اول، شهریور 1396، صفحه 59-66

غلامرضا گودرزی؛ فاطمه احمدلو