کلیدواژه‌ها = القای کالوس
واکنش گونه‌های گیاهی مختلف در پاسخ به القای کالوس

دوره 7، دوم، بهمن 1400، صفحه 98-105

منصوره صداقتی؛ محمدحسن عصاره


بررسی تأثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر القای کالوس‌زایی در گیاه دارویی تاتوره (Datura metel)

دوره 3، شماره دوم، اسفند 1396، صفحه 1-7

مهرداد نور آذر؛ سید مهدی رضوی؛ علیرضا قاسمیان