کلیدواژه‌ها = کارواکرول
بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس‌های طبیعی جهت گندزدایی سطحی ریزنمونه‌های توت فرنگی

دوره 2، شماره اول، شهریور 1395، صفحه 10-21

مینا تقی زاده؛ موسی سلگی؛ ایمان شهرجردی