اثر تنش خشکی بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان و میزان پروتئین های محلول در گیاه آویشن <i>(Thymus vulgaris L.)</i>
اثر تنش خشکی بر فعالیت برخی آنزیم های آنتی اکسیدان و میزان پروتئین های محلول در گیاه آویشن (Thymus vulgaris L.)

کیوان آقائی؛ فاطمه احمدخانی

دوره 7، دوم ، بهمن 1400، ، صفحه 1-7

https://doi.org/10.30470/jmpb.2022.701838

چکیده
  آویشن یکی از گیاهان دارویی مهم است که هم بصورت طبیعی در بخش های زیادی از مراتع ایران می روید و هم بصورت وسیعی در ایران و جهان کشت می شود. با توجه به قرار گرفتن کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک و میزان کم ...  بیشتر