کلیدواژه‌ها = پهنه بندی خشکسالی
بررسی اثر ارتفاع از سطح دریا و اقلیم بر تغییرات متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی آویشن و درمنه

دوره 7، دوم، بهمن 1400، صفحه 47-53

علیرضا نژادمحمد نامقی؛ سعید جاهدی پور؛ زهرا قلی زاده