کلیدواژه‌ها = جینکولید
مروری بر پیشینه کاربرد روش های زیست فناوری در تکثیر جینکو

دوره 6، اول، شهریور 1399، صفحه 45-53

آزاده محمودی؛ بهرام ملکی؛ علی عمارلو