اثر ارتفاع نسبت به سطح دریا و زمان نمونه برداری بر متابولیت‌های Lunularia cruciate

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زیست شناسی گیاهی (سلولی و تکوین)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، گروه زیست شناسی، تنکابن، ایران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، گروه زیست شناسی، تنکابن، ایران

چکیده

گونه ی Lunularia cruciata  یک نوع جگرواش است که به تیره ی Lunulariaceae تعلق دارد. این گیاه دارای تال های کوچکی است که بر روی زمین های مرطوب می روید. گیاهان این تیره با کمک جام جوانه هلالی شکل خود به آسانی قابل شناسایی اند. تال های بالغ گیاه در سه ارتفاع متفاوت و در دو زمان تولیدمثل جنسی و غیرجنسی در شهر رامسر جمع آوری شد. پس از خشک کردن نمونه ها با کمک اتانول خالص در دستگاه  سوکسله عصاره گیاه استخراج  شد و آنالیز متابولیت های آن با کمک تکنیک کروماتوگرافی گازی(GC) و شناسایی ترکیبات با استفاده از طیف سنج جرمی(MS) انجام شد. بررسی ها نشان داد که مهم ترین ترکیبات موجود در گیاه ترپنوئیدها، اسیدهای چرب اشباع و غیراشباع می باشند. از میان ترکیبات موجود در عصاره ها پالمیتیک اسید، تترادکانوئیک اسید، تترادکان، فیتول، نئوفیتادین و ژیبرلیک اسید مورد بررسی آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد که تغییر ارتفاع بر تمام ترکیبات به جز پالمیتیک اسید در سطح احتمال 1% تاثیر معنی داری داشته است و مقدار این ترکیبات به جز فیتول اختلاف معنی داری را در سطح احتمال 1% در دو زمان تولیدمثل جنسی و غیرجنسی نشان داد.

کلیدواژه‌ها