اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر قربانعلی نعمت زاده

بیو تکنولوژی استاد تمام
پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فناوری کشاورزی طبرستان،
دانشگاه علوم کشاورزی ساری

gh.nematzadehsanru.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر محمدطاهر هرکی‌نژاد

بیو تکنولوژی دانشیار
دانشکده کشاورزی،
دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/harkinezhad-taher
taher.harkinezhadznu.ac.ir
0000-0001-9037-824X

مدیر داخلی

دکتر علی عمارلو

بیوتکنولوژی گیاهان دارویی دانشیار
پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی ،
دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/ammarelloua
amarlouznu.ac.ir
0000-0001-7147-835X

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی جعفری مفید آبادی

بیو تکنولوژی دانشیار
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

mofidabadatyahoo.com
09123706442
0000-0002-6446-4213

دکتر کمال کاظمی تبار

اصلاح نباتات دانشیار
گروه بیوتکنولوژی و به‎نژادی،
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

k.kazemitabarsanru.ac.ir
09111116203
0000-0002-0928-9416

دکتر علی رمضانی

شیمی آلی استاد تمام
گروه شیمی،
دانشگاه زنجان

www.znu.ac.ir/members/ramazani-ali
aliramazanigmail.com
0000-0003-3072-7924

دکتر خسرو پیری

بیوتکنولوژی استاد تمام
پژوهشکده علوم محیطی،
دانشگاه شهید بهشتی

p_khosrosbu.ac.ir
09188130783

دکتر ستار طهماسبی انفرادی

بیوتکنولوژی دانشیار
گروه زیست فناوری مولکولی گیاهی،
پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

tahmasebinigeb.ac.ir
09121468178

دکتر حسین نادری منش

بیوفیزیک استاد تمام
دانشکده علوم زیستی،
دانشگاه تربیت مدرس

nadermanmodares.ac.ir
09121483986

دکتر سید رضا طبایی عقدایی

اصلاح نباتات دانشیار
گروه تحقیقات زیست فناوری،
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

www.modares.ac.ir/~naderman
tabaeirifr-ac.ir
09123632908

ویراستار

دکتر نسرین فرهادی

پژوهشکده فناوری های نوین زیستی

nasrin.farhadi88gmail.com

فهیمه خوئینی

شیمی گروه شیمی، دانشکده علوم ،دانشگاه زنجان، زنجان

khouini_fznu.ac.ir

کارشناس نشریه

سیده مهتاب قصابی

دانشگاه زنجان

icrznu.ac.ir