اثر همزیستی قارچ میکوریزا بر عملکرد و خصوصیات بیو شیمیایی گیاه دارویی شنبلیله (.<i>Trigonella foenum-graecum</i> L) تحت تنش کم آبی
اثر همزیستی قارچ میکوریزا بر عملکرد و خصوصیات بیو شیمیایی گیاه دارویی شنبلیله (.Trigonella foenum-graecum L) تحت تنش کم آبی

سینا سیاوش مقدم؛ امیر رحیمی؛ سعید حیدرزاده؛ سمیرا مرادزاده؛ مصطفی حسنلو

دوره 3، شماره اول ، شهریور 1396، ، صفحه 39-52

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر همزیستی قارچ میکوریزا بر خصوصیات گیاه دارویی شنبلیله تحت شرایط تنش رطوبتی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده ...  بیشتر