نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه ارومیه

2 دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه ارومیه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه اکولوژی دانشگاه ارومیه

چکیده

به منظور بررسی تأثیر همزیستی قارچ میکوریزا بر خصوصیات گیاه دارویی شنبلیله تحت شرایط تنش رطوبتی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه در سال زراعی 94-1393 انجام شد. سطوح آبیارى در سه سطح، آبیاری بعد از 50 (شاهد)، 100 (تنش متوسط) و 150 میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A (تنش شدید) به عنوان فاکتور اول و  همزیستی قارچ (شاهد و قارچ گونه Glomus intraradices) به عنوان فاکتور دوم در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که با افزایش سطح آبیاری از 50 به 150 میلیمتر تبخیر از تشتک، تعداد دانه در غلاف، وزن هزاردانه و عملکرد اسانس شنبلیله بطور معنی‌دار کاهش یافت و بیشترین درصد اسانس از سطح آبیاری 100 میلیمتر تبخیر از تشتک حاصل گردید. همچنین در هر یک از سطوح آبیاری (50، 100، 150 میلیمتر تبخیر) بیشترین محتوای کلروفیل کل، محتوایی نسبی آب برگ، عملکرد بیولوژیک و دانه شنبلیله از تیمار کاربرد قارچ میکوریزا به دست آمد.

کلیدواژه‌ها