نویسنده = غلامرضا گودرزی
اثر تنظیم کننده‌های رشد بر القاء کالوس و باززایی از ریزنمونه برگ در Crataegus pseudohetrophylla Pojark

دوره 3، شماره اول، شهریور 1396، صفحه 14-22

فاطمه احمدلو؛ غلامرضا گودرزی؛ آزاده صالحی


القاء کالوس و باززایی از ریزنمونه های .Cerasus mahaleb L

دوره 3، شماره اول، شهریور 1396، صفحه 59-66

غلامرضا گودرزی؛ فاطمه احمدلو