اثر تنظیم کننده‌های رشد بر القاء کالوس و باززایی از ریزنمونه برگ در Crataegus pseudohetrophylla Pojark

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اراک، ایران

3 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

زالزالک (.Crataegus pseudohetrophylla Pojark) از جنس (Crataegus) از خانواده Rosaceae است که از لحاظ زینتی، خوراکی، دارویی، صادراتی، پناهگاه برای حیات وحش و پرندگان، حفاظت خاک و کنترل فرسایش حائز اهمیت است. جهت تولید کالوس آن، قطعات برگ‌ها در اندازه‌های 5/0 تا 1 سانتی‌متر مربع از گیاهچه‌های کشت بافتی تهیه و پس از ضد عفونی سطحی در محیط کشت MS حاوی هورمون‌های 2, 4-D در غلظت‌های 25/0، 5/0، 1، 2 و 3 میلی‌گرم در لیتر و BAP در غلظت‌های 0، 5/0 و 1 میلی‌گرم در لیتر تحت شرایط تاریکی در اتاقک رشد قرار گرفتند. در مرحله بعد کالوس­ها به محیط کشت حاوی تنظیم‌کننده‌های رشد BAP، TDZ و NAA و IBA در غلظت­های مختلف جهت باززایی از کالوس انتقال یافتند و مشخصه‌های درصد کالوس‌زایی، قطر کالوس، نوع کالوس و رنگ کالوس آنها اندازه‌گیری شد. 100 درصد کالوس‌زایی در تیمار 2 میلی‌گرم در لیتر 2, 4-D در ترکیب با 5/0 و 1 میلی‌گرم در لیتر BAP با بیشترین قطر کالوس در تیمار 2 میلی‌گرم در لیتر 2, 4-D در ترکیب با 1 میلی‌گرم در لیتر BAP از نوع سفت و کروی و جنین زا به رنگ سبز روشن-سبز تیره در محیط MS مشاهده شد. 100 درصد باززایی از کالوس در تیمارهای 12 و 14 میلی‌گرم در لیتر BAP در ترکیب با 2 میلی‌گرم در لیتر NAA و بیشترین تعداد ساقه در هر ریز نمونه در تیمار 10 میلی‌گرم در لیتر BAP در ترکیب با 2 میلی‌گرم در لیتر NAA وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها