همزیستی قارچ میکوریزا بر گیاه دارویی پروانش (<i>Cathrantus roseus</i> ) تحت تاثیر تنش خشکی
همزیستی قارچ میکوریزا بر گیاه دارویی پروانش (Cathrantus roseus ) تحت تاثیر تنش خشکی

وحیده نگهبان؛ علی اکبر کریمیان؛ فیروزه فیاض

دوره 6، اول ، شهریور 1399، ، صفحه 14-25

چکیده
  گیاه پروانش گیاهی چند ساله و دارویی از تیره خرزهره است.یکی از روش­های بهبود شرایط رویشی در مناطق خشک و بیابانی بررسی همزیستی ریشه گیاهان با قارچ میکوریزا می باشد. به همین منظور تحقیق حاضر بصورت فاکتوریل ...  بیشتر