نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و مهندسی مرتع، گرایش گیاهان دارویی و صنعتی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد.

2 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد.

3 دانشجو دکترا زراعت دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده

گیاه پروانش گیاهی چند ساله و دارویی از تیره خرزهره است.یکی از روش­های بهبود شرایط رویشی در مناطق خشک و بیابانی بررسی همزیستی ریشه گیاهان با قارچ میکوریزا می باشد. به همین منظور تحقیق حاضر بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک­های کاملا تصادفی با چهار تکرار در گلخانه پژوهشی دانشگاه یزد انجام شد.فاکتور های مورد بررسی شامل 1- تیمار قارچ با دو سطح (قارچدار و بدون قارچ) 2- تیمار تنش خشکی (شامل 100%، 75%، 50%، 25%) در نظر گرفته شد. بعد از گذشت سه ماه گلدانها تخریب و ویژگی های مرفولوژیکی شامل تعداد برگ، ارتفاع ساقه، اندازه بزرگ ترین طول ریشه، تعداد شاخه فرعی، شادابی و وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، نسبت وزن خشک ریشه به اندام هوایی و نیز درصد کلونیزاسیون ریشه مورد اندازه گیری قرار گرفت.نتایج نشان داد تیمار قارچ به­جز نسبت ریشه به اندام هوایی به طور معنی داری وزن تر اندام هوایی، بزرگترین طول ریشه و شادابی را کاهش می دهد (05/0>p). با افزایش تیمار خشکی ارتفاع، تعداد برگ، وزن تر و خشک اندام هوایی، وزن تر و خشک ریشه، بزرگترین طول ریشه و شادابی به طور معنی داری کاهش یافت (05/0>p). نتایج نشان داد که این نوع قارچ در این مطالعه بیشترین تاثیر را بر روی اندام زیر زمینی و ریشه گیاه داشته و بیشترین مواد غذای و آب صرف تولید ریشه جهت استقرار بهتر گیاه شده است بنظر می­رسد با ادامه روند به سال ها بعد با افزایش حجم ریشه و کلونیزاسیون با قارچ های میکوریزا تغییرات مثبت بیشتری در گیاه پروانش اتفاق بیافتد.

کلیدواژه‌ها