کلیدواژه‌ها = نعناع
تاثیر کیتوزان بر بیان ژن منتول دهیدروژناز و میزان منتول در نعناع فلفلی به روش

دوره 1، شماره اول، اردیبهشت 1394، صفحه 23-32

صالحه نادری؛ براتعلی فاخری؛ حمیده خواجه