اثر پلی ساکارید استخراج شده از گیاه <i>Rosa canina</i> بر متیله شدن انسولین و Pdx1 در رت‌های دیابتی
اثر پلی ساکارید استخراج شده از گیاه Rosa canina بر متیله شدن انسولین و Pdx1 در رت‌های دیابتی

ثریا سجادی مجد؛ غلامرضا بهرامی

دوره 6، دوم ، اسفند 1399، ، صفحه 59-70

چکیده
  از آنجایی­که متیلاسیون DNA نقش مهمی در توسعه پانکراس در زمان جنینی و بلوغ دارد، تنظیم این مکانیسم اپی ژنتیک می­تواند نقش مهمی در درمان دیابت داشته باشد. بنابراین الگوی متیلاسیون ژن های Ins-1 و Pax-4 در رت ...  بیشتر