نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 مرکز تحقیقات زیست شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه.

چکیده

از آنجایی­که متیلاسیون DNA نقش مهمی در توسعه پانکراس در زمان جنینی و بلوغ دارد، تنظیم این مکانیسم اپی ژنتیک می­تواند نقش مهمی در درمان دیابت داشته باشد. بنابراین الگوی متیلاسیون ژن های Ins-1 و Pax-4 در رت های دیابتی و درمان شده با ترکیب پلی ساکاریدی استخراج شده از گیاه Rosa canina مورد بررسی قرار گرفت. فرکشن پلی ساکاریدی از گیاه Rosa canina استخراج شد و با استفاده از تکنیک های NMR، FTIR و MS/MS آنالیز ساختاری انجام شد. ایجاد دیابت در رت­های نر ویستار با تزریق یک دوز STZ (60 mg/kg) انجام شد. بعد اتمام تیمار رت ها، پانکراس جدا شد و استخراج DNA انجام شد. تیمار بی سولفیت توسط کیت متیلاسیون DNA  انجام و میزان متیلاسیون توسط تکنیک MSP بررسی شد. ریل تایم PCR نیز جهت تعیین میزان متیلاسیون ژن ها انجام شد. آنالیز آماری توسط SPSSورژن 19 انجام شد. بر اساس آنالیز ساختاری، ترکیب استخراج شده یک ترکیب پلی ساکاریدی است. نتایج MSP و ریل تایم PCR نشان داد که میزان متیلاسیون فاکتورهای انسولین و Pax-4 در رت­های دیابتی درمان شده با پلی ساکارید به طور قابل توجهی کاهش می­یابد. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان متیلاسیون ژن­های انسولین و Pax-4 در رت های دیابتی نسبت به رت های کنترل افزایش می یابد و درمان رت های دیابتی با پلی ساکارید منجر به کاهش میزان متیلاسیون فاکتورهای انسولین و Pax-4 می شود. بنابراین می توان پیشنهاد نمود که ترکیب پلی ساکاریدی از طریق تنظیم متیلاسیون ژنهای درگیر در فعالیت و بازسازی سلول های جزایر پانکراس می تواند در درمان دیابت موثر باشد.

کلیدواژه‌ها