کلیدواژه‌ها = پروانش
همزیستی قارچ میکوریزا بر گیاه دارویی پروانش (Cathrantus roseus ) تحت تاثیر تنش خشکی

دوره 6، اول، شهریور 1399، صفحه 14-25

وحیده نگهبان؛ علی اکبر کریمیان؛ فیروزه فیاض