بهبود انتقال ژن در گیاه دارویی کالانکوئه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

یکی از کاربردهای انتقال ژن ، تولید محصولات تراریخته با کاربردهای مختلف از جمله تولید متابولیت های ثانویه ارزشمند می باشد. در این بررسی راهکارهای کسب موفقیت در انتقال ژن به گ ی اه کالانکوئه ( Kalanchoe blossfeldiana ) که دارای مصارف تزئینی و کاربرد در طب سنتی در برخی کشورها می باشد تشریح می گردد. باززایی درون شیشه ای م ی تواند برای تکثیر سریع ارقام بدیع و نوظهور گیاهان در کوتاه ترین زمان ممکن و نیز بعنوان یک ی از شر ایط موفقی ت در دستورز ی ژنتیکی جهت تولید متابولیت های ثانویه در بیورآکتورها و یا مزارع تولید داروهای نوترکیب خاص مورد استفاده قرار گی رد. در این تحقیق جهت ارزیابی کار ایی انتقال ژن ب ا واسطه آگروباکتر یوم تومفاش ینس(Argobacterium tumefaciens ) از پلازمید pBI121 که واجد دو ژن gus و nptII بود استفاده گردید. از عوامل مهم در موفقیت انتقال ژن می توان به عواملی از قبیل مدت هم کشتی با آگروباکتریوم و نوع ریز نمونه اشاره نمود.گیاهان باززا شده در محیط کشت انتخا بی که به آزمون هیستوشیمیایی GUS پاسخ مثبت دادند با تولید مقادیر بالای پروتئین NPTII قابل تشخیص با روش ELISA تا ی ک سال پس از هم کشتی با آگروباکتریوم بعنوان گیاهان تراریخته دارای ثبات بالای بیان ژن در نظر گرفته شدند.

کلیدواژه‌ها