دوره و شماره: دوره 1، شماره اول، اردیبهشت 1394 
بررسی تنوع ژنتیکی تودههای گزنه استان مازندران با استفاده از نشانگر ISSR

صفحه 45-53

سیدکمال کاظمیتبار؛ مصطفی حقپناه؛ سیدحمیدرضا هاشمی؛ سیدمحمد علوی


بررسی کالوس زایی از پوسته دانه گیاه "به" (Cydonia oblonga Mill) با روش لایه نازک سلولی

صفحه 5-11

سیده نرگس موسوی؛ مریم جعفرخانی کرمانی؛ بهرام ملکی زنجانی؛ طاهره حسنلو؛ حمید عبداللهی