بررسی تنوع ژنتیکی تودههای گزنه استان مازندران با استفاده از نشانگر ISSR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ١ دانشیار گروه بیوتکنولوزی و اصلاحنباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 کارشناس ارشد اصلاح نباتات، گروه بیوتکنولوزی و اصلاحنباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 پژوهشکده ژنتیک و زیستفناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

گزنه (. Uritica dioica L ) گیاهی دائمی و دوپایه است که در مناطق معتدل میروید. بهمنظور بررسی تنوع ژنتیکی 32 ژنوتیپ گیاه گزنه از 17 آغازگر ISSR استفاده شد و در مجموع 233 باند تشکیل گردید که 171 باند چند شکل بودند . تشابه ژنتیکی ژنوتیپها با استفاده از نشانگر ISSR بر اساس ضریب تشابه Jaccard از 64 / 0 تا 8/ 0 برآورد شد . بیشترین
شباهت بین ژنوتیپهای جمع آوری شده از قائمشهر و آمل و کمترین شباهت مربوط به تودههای مناطق عباسآباد و صاحبی مشاهده گردید. تجزیه کلاستر انجام شده 5 گروه اصلی را تشکیل داد. نتایج حاصل از تجزیه خوشه ای و تجزیه به مختصات اصلی تنوع وسیع گیاه گزنه را در استان مازندران نشان داد. این مطالعه نشان داد نشانگر ISSR توانایی تفکیک ژنوتیپ های مختلف گیاه گزنه استان مازندران را دار بوده و میتواند ابزاری مناسب جهت انجام برنامههای بهنژادی باشد.

کلیدواژه‌ها