بررسی تاثیر کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس نعناع فلفلی

نویسندگان

1 جهاد کشاورزی

2 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بررسی کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر صفات کمی و کیفی گیاه نعناع فلفلی پژوهشی به صورت کرت­های خرد شده در زمان با دو عامل  در قالب بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه آموزشی­پژوهشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران (کرج)، در سال زراعی 98-1397 اجرا گردید. فاکتور اول تیمار کودهای شیمیایی و زیستی در 13 سطح ({A1= کود نیتروکسین (5kg/ha)، A2= کود نیتروکسین (10kg/ha)، B1= کود سوپرنیتروپلاس (5kg/ha)، B2= کود سوپرنیتروپلاس (10kg/ha)،  C1= کود بیوسولفور (5kg/ha)، C2= کود بیوسولفور (10kg/ha)،  D1= کود سوپرفسفات (5kg/ha)، D2= کود سوپرفسفات (10kg/ha)،  E1= کود اوره (75kg/ha)،  E2= کود اوره (100kg/ha)، F1= کود آهن (1kg/ha)، F2= کود آهن(1.5kg/ha)، S = شاهد (بدون کود){، و فاکتور دوم: زمان برداشت در دو سطح (برداشت اول و برداشت دوم)  اجرا گردید. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد کود زیستی و شیمیایی به طور معنی داری باعث افزایش همه صفات کمی و کیفی (ارتفاع، طول و تعداد گل آذین، عملکرد تر و خشک، سطح برگ، درصد و عملکرد اسانس) در سطح احتمال 1% شد. تیمار کودهای زیستی و شیمیایی باعث بهبود صفات کمی و کیفی نعناع فلفلی نسبت به تیمار شاهد (بدون کود) شد. بیشترین میزان ارتفاع، طول و تعداد گل آذین، عملکرد تر و خشک، سطح برگ، درصد اسانس در برداشت اول در تیمارهای  کود زیستی نیتروکسین به میزان 10 کیلوگرم در هکتار و تیمار کود شیمیایی اوره به میزان 100 کیلوگرم در هکتار به­دست آمد. همچنین بیشترین میزان صفات فوق در برداشت دوم مربوط به تیمار کود زیستی نیتروکسین به میزان 10 کیلوگرم در هکتار بود. کمترین میزان کلیه صفات کمی و کیفی نعناع فلفلی در برداشت اول و دوم در تیمار شاهد (بدون کود) به ­دست آمد.

کلیدواژه‌ها