دوره و شماره: دوره 6، دوم، اسفند 1399 

مقاله پژوهشی

بهینه‌سازی القاء کالوس در گیاه دارویی رازیانه ( Foeniculum vulgare )

صفحه 1-18

علی صارمی راد؛ رویا آذرکیش؛ سمیرا عباسی