بررسی ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضد میکروبی عصاره‌ی متانولی دانه‌ی سویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، ایران

3 استاد پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

4 دانشیار گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه مازندران، ایران

چکیده

سویا گیاهی صنعتی و دارویی است که از دانه‌‌ی آن روغن خوراکی و از کنجاله‌ی آن غذای دام و طیور تهیه می‌شود.  از خواص دارویی سویا می توان به اثرات ضد سرطانی آن اشاره کرد. در این تحقیق علاوه بر آنالیز عصاره‌ی متانولی دانه‌های سویا بوسیله‌ی دستگاه GC/MS، اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی آن نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از GC/MS، تعداد 47 ترکیب را با اولویت حجمی؛ (Z,Z)-9-12- اکتادکادیانوییک اسید(44/89 درصد)، 9- اکتادکانوییک اسید متیل استر (13/58 درصد)، هگزادکانوییک اسید متیل استر (11/34 درصد)، متیل لینولنات (6/81 درصد)، اکتادکانوییک اسید متیل استر (3/69 درصد) وn– هگزادکانوییک اسید (2/61 درصد) نشان داد. عصاره‌ی متانولی این گیاه با غلظت 0/5 گرم برمیلی‌لیتر دیمتیل سولفوکسید اثرات بازدارندگی بسیار خوبی برعلیه باکتری‌های گرم مثبت استافیلوکوکوس ائورئوس، باسیلوس سوبتیلیس، رتای باکتر توکسیکوس و باکتری گرم منفی سودوموناس سیرینجای نشان داد. علاوه بر این در مهار قارچ پریکولاریا اریزا، عامل بیماری بلاست برنج نیز تاثیر خوبی داشت. 

کلیدواژه‌ها