دوره و شماره: دوره 2، شماره اول، شهریور 1395 

مقاله پژوهشی

بررسی خواص ضد باکتریایی عصاره گیاه دارویی مامیران (.Chelidonium majus L)

صفحه 4-9

اکرم اسفندیار؛ سید کمال کاظمی تبار؛ غفار کیانی


بررسی ترکیب‌های شیمیایی و اثرات ضد میکروبی عصاره‌ی متانولی دانه‌ی سویا

صفحه 37-47

حشمت اله علی نژاد؛ سمیه قهاری؛ قربانعلی نعمت زاده؛ محمود تاجبخش؛ ربابه بهارفر


بررسی تولید کالوس و باززایی در گیاه دارویی استویا

صفحه 49-63

نسرین نصر؛ سیده نفیسه عقیلی؛ سید کمال کاظمی تبار