نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و منابع طبیعی گرگان

2 کارشناسی ارشد، دانشکده شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

چکیده

به دلیل اثرات جانبی ناشی از مصرف نگهدارنده‌های شیمیایی و همچنین افزایش روز افزون مقاومت باکتری­ها نسبت به آنتی‌بیوتیک­ها، شناسایی ترکیبات ضد­میکروبی با منشاء طبیعی در سالهای اخیر مورد توجه فراوان قرار گرفته است. لذا مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات ضد­باکتریایی عصاره‌های آبی و اتانولی بیلهر، آویشن شیرازی و چویل انجام شد. از آزمون انتشار از دیسک برای ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی استفاده گردید. همچنین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) با استفاده از روش رقت لوله‌ای تعیین شد. با توجه به نتایج، عصاره‌ی آویشن شیرازی دارای اثر ضدباکتریایی قوی می‌باشد. بطوریکه در رقت µg/ml 10 رشد Listeria monocytogenes و Staphylococcus aureusرا متوقف نمود و در غلظت µg/ml 20 دارای اثر کشندگی بر Staphylococcus aureusبود. همچنین عصاره‌ی اتانولی بیلهر در غلظت‌های پایین برListeria monocytogenes  وStaphylococcus aureus اثر ضدباکتریایی نشان داد و در غلظت µg/ml 40 نیز بر Escherichia coliموثر بود. عصاره‌ی اتانولی چویل نیز در غلظت‌های مورد استفاده بر باکتری‌های مورد آزمایش موثر بود. بیشترین قطر هاله عدم رشد مربوط به عصاره‌ی اتانولی بیلهر بر L. monocytogenes بود. طبق نتایج این مطالعه، عصاره‌های این گیاهان را می‌توان به عنوان یک منبع بالقوه از ترکیبات ضدمیکروبی در صنایع غذایی و پزشکی مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها