بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌هایی از گیاه دارویی رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) ایران با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی، دانشگاه زابل، ایران

2 استاد گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه زابل، ایران

3 دانشجوی دکتری بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه کردستان، ایران

4 دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، دانشگاه زابل، ایران

5 مربی گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

گیاه دارویی رازیانه از قدیمی‌ترین گیاهان دارویی شناخته شده است که در مناطق گسترده ای از ایران و جهان بصورت خودرو رشد و بصورت تجاری نیز کشت می‌گردد. در این پژوهش، تنوع ژنتیکی 17 اکوتیپ رازیانه ایرانی با استفاده از5 نشانگر ISSR بررسی گردید. نشانگرهای ISSR در کل تعداد 51 قطعه DNA ژنومی تکثیر کردند که 45 باندچند شکل را آشکار نمودند. میانگین تکثیر هر باند چند شکل به ازای هر پرایمر ، میانگین محتوای چند شکلی (PIC) و شاخص مارکری (MI)به ترتیب 9،  478/0 و 92/5 محاسبه گردید. دندروگرام بر اساس نتایج UPGMA و ماتریس جاکارد رسم گردید. در گروه بندی حاصل از نشانگر ISSR، اکوتیپ‌های مورد بررسی به سه گروه اصلی طبقه بندی شدند. نمایش اکوتیپ ها بر روی نمودار دو بعدی و سه بعدی براساس سه مؤلفۀ اصلی اول حاصل تجزیه به مؤلفه‌های هماهنگ(PCoA) ، به میزان قابل قبولی، اکوتیپ‌ها را تفکیک نموده و گروه بندی حاصل از تجزیۀ خوشه‌ای را تأیید کرد. نتایج این بررسی نشان داد که اکوتیپ‌های مورد بررسی دارای تنوع ژنتیکی معنادار بوده و طبقه بندی ژنتیکی آنها با پراکنش جغرافیایی مطابقت دارد. 

کلیدواژه‌ها