بررسی صفات فیزیکی-شیمیایی و ترکیب اسید چرب در ماکروجلبک قهوه‌ای Nizimuddinia zanardini

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

3 استادیار، گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران

چکیده

ماکروجلبک‌های دریایی منبع غنی از اسیدهای چرب غیر اشباع و ترکیباتی با خاصیت مهارکنندگی رادیکال‌های آزاد به شمار می‌روند که دارای اثرات فیزیولوژیکی متعدد و خواص درمانی بسیار بوده و نقش بسزایی بر سلامت انسان ایفا می‌نمایند. در این مطالعه ترکیب اسید چرب، خواص فیزیکوشیمیایی، توانایی مهارکنندگی رادیکال‌های آزاد و ارزیابی حسی ماکروجلبک قهوه‌ای N. zanardini جمع‌آوری شده از سواحل قشم به منظور دست‌یابی به ارزش تغذیه‌ای و خواص درمانی آن انجام شده است. ارزیابی صفات فیزیکوشیمیایی ماکروجلبک N. zanardiniبا سنجش، ظرفیت نگهداری آب، ظرفیت تورم و ظرفیت جذب روغن و شناسایی ترکیب اسید چرب ماکروجلبک با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی انجام شد. ارزیابی فعالیت مهارکنندگی عصاره جلبکی با سنجش اثر مهارکنندگی رادیکال‌های آزاد DPPH و سوپراکسید انجام شد. همچنین به منظور ارزیابی شاخص‌های بو و طعم عصاره آبی جلبک نیز از 17 پنل غیر متخصص استفاده شد. با افزایش دما ظرفیت نگهداری آب و ظرفیت تورم جلبک N. zanardini اختلاف آماری معنی‎داری را نشان نداد (05/0p>). ماکروجلبک‎ N. zanardiniبه ترتیب حاوی 61/41% SFAs، 82/30 % MUFAs و 52/7 % PUFAs بود. توانایی مهارکنندگی رادیکال آزاد سوپراکسید (05/21%) بالا اما فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH (73/2%) در ماکروجلبک مورد مطالعه پایین ارزیابی شد. نتایج ارزیابی حسی نشان داد که ماکروجلبک‌ مورد مطالعه از طعم و بوی قابل قبولی برخوردار می‎باشد. 

کلیدواژه‌ها