بررسی فیتوشیمیایی و مطالعه اثر ضدسرطانی عصاره هیدروالکلی جلبک قرمز .Gracilaria Salicornia بر روی رده‌ی سلولی سرطان پستان MCF7 و نرمال MRC5

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیست، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات علوم و دارویی، گروه سم شناسی/ فارماکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3 مربی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران

چکیده

استفاده از گیاهان آبزی و جلبک‌ها به واسطه داشتن ترکیب‌های مختلف در پیشگیری و درمان بیماری‌ها از سالها پیش رایج بوده است. جلبک قرمز Gracilaria salicornia با داشتن ترکیبهایی با ساختار شیمیایی خاص میتواند اکسیژن تکی را دفع و جاذب رادیکالها باشند. هدف از این مطالعه بررسی اثر کشندگی عصاره و فراکشن‌های این جلبک بر رده سلولی سرطان پستان(MCF7) و نرمال فیبروبلاست ریه جنین (MRC5)  با استفاده از روش MTT و بررسی ترکیبات موجود در آن توسط GC-Mass میباشد. جلبک از سواحل چابهار برداشت و جهت تهیه عصاره هیدروالکلی به روش سوکسله و سه فرکشن هگزان، کلروفرم  و اتیل استات آماده شد. 5 غلظت از عصاره بر سلولها طی 48 ساعت اثر داده و نتایج بررسی گردید. عصاره هیدروالکلی جهت سنجش ترکیبات ضد سرطانی و آنتی اکسیدانی موجود در آن توسط GC-Mass ارزیابی شد. برای تعیین IC50 از نرم افزار Prism استفاده و آنالیز واریانس داده‌ها با استفاده از روش ANOVA و به دنبال آن تست Tukey برای مقایسه‌ی داده‌ها انجام شد. غلظتهای مختلف عصاره اتانولی و فراکشن‌ها به شکل چشمگیری رشد سلولهای MCF7 و MRC5 را در مقایسه با گروه کنترل پس از 48 ساعت کاهش داد((P50 عصاره تام و فرکشن‌های اتیل استاتی، کلروفرمی و هگزانی برای MCF7 به ترتیب 528، 192، 107 و 272 و برای MRC5 به ترتیب 879، 205، 185و 366 میکروگرم در میلی لیتر بدست آمد. این جلبک می تواند به عنوان یک عامل شیمیایی و جلوگیرنده قوی رشد سلولهای سرطانی مطرح و مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها