نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

2 استادیار، گروه مدیریت مناظق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

3 استادیار، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، دانشگاه یزد

چکیده

گیاه اروانه (Hymenocrater yazdianus Rech.f) یکی ازگیاهان انحصاری استان یزد در ایران است.  این گیاه متعلق به خانواده نعناع و یکی از گیاهان داروئی مهم در آب و هوای خشک و نیمه خشک می‌باشد. در این تحقیق اثر غلظت‌های مختلف هورمونی در پرآوری این گیاه در شرایط درون شیشه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق در قالب ی طرح کاملآ تصادفی روی محیط کشت پایه موراشیگ و اسکوگ،  (MS) شامل تنظیم کننده‌های رشد بنزیل آدنین و ایندول بوتریک اسید در 12 تیمار و 8 تکرار انجام شد. بر اساس نتایج تحقیق، بیشترین پرآوری با استفاده از کاربرد یک میلی گرم بر لیتر BA و یک صدم میلی گرم بر لیترIBA بدست آمد.

کلیدواژه‌ها