دوره و شماره: دوره 3، شماره اول، شهریور 1396، صفحه 1-73 
بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف هورمونی در پرآوری گیاه دارویی اروانه یزدی (Hymenocrater yazdianus Rech.f)

صفحه 9-13

حمیده برزگر؛ کاظم کمالی؛ محمدحسین حکیمی؛ حمید سودائی زاده


ارزیابی تنوع ژنتیکی کدو حلوایی با استفاده از نشانگر ISSR

صفحه 23-29

طیبه حاتمی؛ سید کمال کاظمی تبار؛ غفار کیانی؛ رضا اسماعیل زاده کناری


اثر غلظت‌های مختلف هورمونBAP بر باززایی گیاه خرفه (portulac oleracea)

صفحه 53-58

فرشته حیدرقلی نژاد؛ حسین مرادی؛ مهناز کریمی؛ وحید اکبر پور