نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی

2 دانشگاه تبریز، گروه زیست شناسی

چکیده

گل راعی (Hypericum perforatum) یک گیاه گلدار و چند ساله با خواص دارویی با‌‌‌‌‌‌ ارزش است. سیستم‏ های درون شیشه‏ ای، ابزاری مهم برای بدست آوردن گیاهان یکنواخت ژنتیکی است که در نهایت می ‏تواند به عنوان منبعی از ترکیبات دارویی مطلوب باشد، تحقیق حاضر با هدف دستیابی به یک پروتکل باززایی کاراتر جهت استفاده در برنامه‏ های مهندسی ‏ژنتیک این گیاه انجام شد. در این تحقیق اثرات سطوح مختلف نانو ذرات نقره (0، 1،0.5، 2.5 و 5 میلی‏ گرم در لیتر) و اثر متقابل آن با تنظیم کننده های رشد و ریزنمونه بر باززایی این گیاه در شرایط درون شیشه‏ ای در قالب یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار و پنج ریزنمونه در هر تکرار مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده، غلظت هورمونی 1.5 میلی‏ گرم در لیتر (CPPU) N-(2-Chloro-4-pyridyl)-N'-phenylurea و 1 میلی‏ گرم در لیتر ایندول استیک اسید مناسب‏ترین غلظت برای باززایی گل راعی بود. غلظت 1 میلی‏گرم در لیتر نانو ذرات نقره در ریزنمونه برگ باعث افزایش طول شاخساره در گل راعی شد ولی غلظت‏ بالای نانو ذرات نقره (5 میلی‏گرم در لیتر) باعث کاهش معنی‏ دار باززایی گردید. همچنین شاخساره‏ های برگ گل راعی روی محیط 1/2 MS که حاوی 1 میلی‏ گرم در لیتر IBA بودند ریشه ‏زایی مناسبی نشان دادند.

کلیدواژه‌ها