تأثیر ویتامین محیط کشت‏ های مختلف و غلظت‏ های مختلف بنزیل آمینوپیورین بر پرآوری درون شیشه ‏ای نسترن وحشی (Rosa canina)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

نسترن وحشی (Rosa canina) یک گیاه دارویی است که میوه‏ های آن خواص دارویی زیادی دارد که برای بسیاری از مردم به ویژه در ایران ناشناخته است. تکثیر درون شیشه‏ ای نسترن وحشی نقش بسیار مهمی در تکثیر سریع گونه ­هایی با خصوصیات مطلوب و تولید گیاهان سالم و عاری از بیماری دارد. ویتامین‏های بکار برده شده در محیط کشت و نوع تنظیم کننده رشد گیاهی از مهمترین عوامل در ریزازدیادی گیاهان هستند. بنابراین، پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر غلظت‏های مختلف بنزیل آمینو پیورین (BAP) و ویتامین‏های محیط کشت‏های مختلف (MS و LS) بر پرآوری ریزنمونه گره نسترن وحشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین درصد پرآوری (90‏%) و همچنین بیشترین تعداد نوساقه (4.57) در تیمار 0.5 میلی‏گرم در لیتر BAP در ویتامین محیط کشت MS مشاهده شد، در حالی‏که بالاترین تعداد گره با میانگین  4.26 گره در تیمار 1 میلی‏گرم درلیتر BAP در ویتامین محیط کشت MS بدست آمد. به عنوان یک نتیجه گیری کلی، نتایج این پژوهش نشان داد که ویتامین محیط کشت MS نسبت به محیط کشت LS تأثیر بهتری در پرآوری ریزنمونه گره نسترن وحشی دارد.

کلیدواژه‌ها