تأثیر الیسیتور نانوذرات کیتوزان جهت تولید و نشت رنگدانه زرد در کشت ریشه گیاه گلرنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم گیاهی - دانشگاه شهید بهشتی تهران - دانشکده علوم و فناوری زیستی

2 گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم و فناوری زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius ) متعلق به خانواده Asteraceae دارای رنگدانه­ های کینوشالکونی است که خاصیت دارویی دارند. این رنگدانه ­ها در گل این گیاه فراوان هستند ولی دیده شده که ریشه­ این گیاه در شرایط  in vitro توان تولید بالای این رنگدانه ­ها را دارد. یکی از راه­های افزایش تولید متابولیت­های ثانویه در کشت بافت استفاده از الیسیتورهای متفاوت می­ باشد. در این مطالعه از نانوذرات کیتوزان به عنوان یک الیسیتور استفاده شد. ریشه ­های رشد کرده ابتدا در محیط موراشینگ و اسکوگ (MS) مایع برای تولید انبوه به صورت استاتیک کشت داده شدند. سپس ریشه ­ها همراه با نانوذرات کیتوزان (0، 1، 2 و 4 درصد) واکشت داده شدند. بعد از 20 روز رنگدانه ­های زرد محیط و ریشه با روش اسپکتروفتومتری اندازه­ گیری شد و نتایج نشان داد که نانوذرات کیتوزان تأثیر منفی بر رشد نداشته و باعث افزایش نشت رنگدانه به محیط کشت شده است. تأثیر نانوذرات کیتوزان بر رهاسازی متابولیت­ های گلرنگ به محیط کشت می ­تواند باعث آسان ­تر شدن انتقال متابولیت­ها بدون تخریب ریشه ­ها باشد و این یک مزیت قابل توجه برای تولید در شرایط in vitro  می ­باشد.

کلیدواژه‌ها